Uprava i Nadzorni odbor

Naša Uprava broji pet članova, a imenuje ju i opoziva Nadzorni odbor. Od pet članova Nadzornog odbora, četiri biraju dioničari na Glavnoj skupštini, a jedan član je predstavnik radnika u Nadzornom odboru. U nastavku doznaj više o strukturi Nadzornog odbora, preuzmi službene dokumente te upoznaj naše članove Uprave.

Vanja Burul, predsjednik Uprave

Vanja Burul

Rođen je 1976. godine. Diplomirao je 2002. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, smjer Energetski sustavi. Godine 2008. završio je međunarodni studijski program DSM – Diploma Study in Management na Sveučilištu u Zagrebu. Na IEDC Bled pohađao je programe Strategic Management (2016.) i Advanced Management Program (2014.). Završio je Executive MBA program na Cotrugli Business School.

Poslovnu karijeru započeo je 2002. godine kao konzultant u EKONERG Institutu za energetiku i zaštitu okoliša. U D&ST-u je zaposlen od 2004. godine kao projektant energetskih transformatora. Obnašao je dužnosti rukovoditelja specijalnih distributivnih transformatora te rukovoditelja kontrole kvalitete energetskih transformatora. Za zamjenika člana Uprave i pomoćnika direktora Profitnog centra Srednjih energetskih transformatora imenovan je 2011. godine. Za člana Uprave i direktora Profitnog centra Srednji energetski transformatori imenovan je 2016. godine. U travnju 2021. imenovan je predsjednikom Uprave. Član je Nadzornog odbora ovisnog poduzeća PET, Poljska.

Martina Mikulić, članica Uprave

Martina Mikulić

Rođena je 1975. godine. Diplomirala je 1998. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, smjer Elektrostrojarstvo i automatizacija. Tijekom studija dobila je Brončanu plaketu Josip Lončar za postignuti uspjeh na studiju. Na istom fakultetu završila je 2002. godine poslijediplomski studij i obranila magistarski rad pod nazivom Izbor parametara transformatora za uzemljenje. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je Program menadžerske edukacije FBA – osnove poslovnog upravljanja.

Kao stipendistica KONČAR - Instituta za elektrotehniku poslovnu karijeru započela je 1998. godine na radnom mjestu istraživača te sudjeluje na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti i tehnologije kao znanstveni novak, a od 2001. godine kao mlađi asistent. Kao autorica i koautorica objavila je nekoliko članaka iz područja transformatora.

U D&ST-u se zaposlila 2003. godine kao projektant energetskih transformatora. Od 2004. obnašala je dužnost rukovoditeljice Tehničkog ureda distributivnih transformatora, a od 2011. godine zamjenice člana Uprave i tehničke direktorice Profitnog centra Distributivni transformatori. Za članicu Uprave i direktoricu PC Distributivni transformatori imenovana je 2016. godine.

Dominik Trstoglavec, član Uprave

Dominik Trstoglavec

Rođen je 1981. godine. Diplomirao je 2004. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, smjer Energetika. Diplomski rad pod nazivom Tehno-ekonomska analiza potencijalne lokacije za vjetroelektranu izradio je na Institutu za energetske tehnologije (IFE), Kjeller, Norveška. Završio je osposobljavanje za internog auditora sustava upravljanja kvalitetom po ISO 9001 i okolišem ISO 14001. Na razini Grupe KONČAR od 2013. do 2015. godine pohađao je program menadžerske edukacije Osnove poslovnog upravljanja (FBA Fundamentals of Business Administration).

Poslovnu karijeru započeo je 2005. godine u D&ST-u kao projektant distributivnih transformatora. Od 2011. rukovoditelj je projektnog odjela Profitnog centra Distributivni transformatori, a od 2016. godine obnaša dužnost tehničkog direktora i člana kolegija Profitnog centra Distributivni transformatori. Za člana Uprave zaduženog za razvoj poslovanja, razvoj proizvoda, razvoj proizvodnje, investicije i održavanje imenovan je u travnju 2021. godine.

Kristina Dimitrov, članica Uprave

Kristina Dimitrov

Rođena je 1974. godine u Zagrebu. Diplomirala je 1998. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Računovodstvo i Revizija. Ovlašteni je revizor i član Hrvatske revizorske komore te član udruženja ovlaštenih računovođa Velike Britanije („Fellow ACCA member“).

Kristina je započela radnu karijeru u revizorskoj kompaniji Ernst & Young gdje je stekla revizijska, računovodstvena i porezna znanja te je bila voditelj timova za revizije kako međunarodnih tako i hrvatskih kompanija iz različitih sektora poput građevinskog i inženjerskog sektora, energetskog i transportnog sektora, brodogradnje, proizvodnje, industrije nekretnina, leasing tvrtki, hotelijerstva, industrije pića, maloprodajnog sektora, IT sektora i neprofitnih organizacija. Kroz svoju radnu karijeru radila je i u manjim revizorskim kućama koje su djelovale pod međunarodnim mrežama, kao što je Nexia International i Grant Thornton, te se 2014. godine pridružila renomiranoj internacionalnoj konzultantskoj kući PricewaterhouseCoopers d.o.o. u kojoj je zadnje obnašala ulogu Direktorice u reviziji.

Za članicu Uprave D&ST-a zaduženu za financije i nabavu imenovana je u svibnju 2024. godine.

Mario Ljubić, član Uprave

Mario Ljubić

Rođen je 1978. godine. Diplomirao je 2001. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Trgovina, te je 2012. godine završio poslijediplomski studij Međunarodne ekonomije na istom fakultetu gdje je obranio magistarski rad pod naslovom Značenje Europske monetarne unije u međunarodnoj trgovini. Završio je osposobljavanje za internog auditora sustava upravljanja kvalitetom po ISO 9001 i okolišem ISO 14001. Na Mercury International završio je Sales Management Academy 2013. godine.

U D&ST-u je zaposlen od 2007. godine kao nabavljač u Odjelu nabave. Obnašao je dužnosti rukovoditelja Odjela prodaje srednjih energetskih transformatora od 2012. godine te direktora Sektora prodaje i marketinga i člana kolegija Profitnog centra Srednjih energetskih transformatora od 2016. godine.

Za člana Uprave i direktora Profitnog centra za srednje energetske transformatore imenovan je u travnju 2024. godine.

 

Nadzorni odbor

KONČAR-D&ST dioničko društvo ima Nadzorni odbor koji broji 5 članova, od čega 4 biraju dioničari na Glavnoj skupštini a jedan član je predstavnik radnika u Nadzornom odboru. Nadzorni odbor Društva obavlja poslove koji su utvrđeni Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Društva. Rad Nadzornog odbora reguliran je Poslovnikom o radu Nadzornog odbora i njegovih odbora.

Članovi Nadzornog odbora su:

 • Gordan Kolak, predsjednik Nadzornog odbora od 30. siječnja 2024. 
 • Miki Huljić, član Nadzornog odbora od 30. siječnja 2024.
 • Josip Lasić, član Nadzornog odbora od 30. siječnja 2024.
 • Ana-Marija Markoč, članica Nadzornog odbora od 15. studenog 2023.
 • Ivan Paić, član Nadzornog odbora od 30. siječnja 2024.

Tajnik Društva te ujedno i tajnik Nadzornog odbora je Ervin Filipčić.

Nadzorni odbor u obavljanju nadzora nad Društvom djeluje i kroz odbore, i to: Revizijski odbor, Odbor za primitke i Odbor za imenovanja.

Odbori nadzornog odbora

Revizijski odbor

Revizijski odbor nadgleda proces odabira i imenovanja vanjskog revizora u skladu sa zakonskim zahtjevima te daje preporuke Nadzornom odboru za izbor vanjskog revizora i uvjetima za njegovo imenovanje. Odbor najmanje jednom godišnje ocjenjuje djelotvornost upravljanja rizicima i sustava unutarnje kontrole kao cjeline te po potrebi daje preporuke Nadzornom odboru i Upravi Društva.

Obveze i ovlasti odbora:

 • prati postupak financijskog izvješćivanja
 • prati učinkovitost sustava unutarnje kontrole, unutarnje revizije te sustav upravljanja rizicima
 • nadgleda provođenje revizije godišnjih financijskih i konsolidiranih izvještaja
 • nadzire ispravnost i cjelovitost financijskih izvještaja i računovodstvenih politika Društva i drugih službenih priopćenja povezanih s financijskim rezultatima Društva
 • prati neovisnost samostalnih revizora ili revizijskog društva koje obavlja reviziju, a posebno ugovore o dodatnim uslugama
 • daje preporuke Nadzornom odboru i skupštini o odabiru samostalnog revizora ili revizijskog društva
 • nadgleda provedbu mjera koje su određene kao rezultat vanjske i unutarnje revizije i vlastitog nadzora
 • jednom godišnje ocjenjuje djelotvornost procedura za odobravanje i objavljivanje transakcija između članova Uprave ili Nadzornog odbora i Društva (ili osoba povezanih s bilo kojom stranom)
 • jednom godišnje ocjenjuje djelotvornost i primjenu postupka prijave nepravilnosti

Članovi:

 • Josip Lasić, predsjednik
 • Gordan Kolak, član
 • Miki Huljić, član

Odbor za primitke

Dužnosti odbora:

 • preporučiti Nadzornom odboru politike primitaka za članove Uprave najmanje svake tri godine
 • preporučiti svake godine Nadzornom odboru primitke koje bi trebali primiti članovi Uprave, temeljene na procjeni rezultata Društva i njihovih osobnih rezultata, a nakon savjetovanja s Predsjednikom Uprave
 • preporučiti Nadzornom odboru politiku primitaka za članove Nadzornog odbora koja će biti dana na odobrenje Glavnoj skupštini
 • nadzirati iznos i strukturu primitaka višem rukovodstvu i radnicima kao cjelini te dati preporuke upravi o njezinim politikama
 • nadgledati pripremu zakonom propisanoga obveznog godišnjeg izvješća o primicima

Članovi:

Članovi Odbora su u pravilu članovi Nadzornog odbora. Za člana Odbora za primitke iznimno se može imenovati osoba koja nije član Nadzornog odbora, ako svojim profesionalnim znanjem i vještinama, dosadašnjim radom i iskustvom jamči da će doprinijeti radu Odbora za primitke.

 • Ivan Paić, predsjednik
 • Miki Huljić, član
 • Josip Lasić, član

Odbor za imenovanja

Odgovornosti odbora:

 • nadgledanje procesa imenovanja u Nadzorni odbor i Upravu kako bi se osiguralo da je pošten i transparentan
 • razvijanje opisa uloga i kandidata za svako upražnjeno mjesto u skladu s profilom Uprave ili Nadzornog odbora (po potrebi, uz savjetovanje s Predsjednikom uprave odnosno Nadzornog odbora) te identificiranje i preporuka odgovarajućih kandidata Nadzornom odboru
 • dogovaranje uvjeta imenovanja s potencijalnim novim članovima Uprave odnosno Nadzornog odbora, uključujući očekivano vrijeme potrebno za vršenje njihove funkcije
 • pripremanje plana sukcesije za ponovno imenovanje ili zamjenu članova Nadzornog odbora i Uprave, uz savjetovanje s Predsjednikom Nadzornog odbora odnosno Uprave
 • nadgledanje napretka u postizanju ciljanog postotka ženskih članova Uprave i Nadzornog odbora
 • nadgledanje politike Uprave pri odabiru i imenovanju višeg rukovodstva – direktora

Članovi:

Članovi Odbora su u pravilu članovi Nadzornog odbora.

 • Gordan Kolak, predsjednik
 • Josip Lasić, član
 • Ivan Paić, član

Stvarajmo održivo društvo zajedno

Imaš pitanje ili želiš saznati više o tome što radimo u području distributivnih i specijalnih transformatora? Ne ustručavaj se kontaktirati nas.

Javi nam se
Končar

Kontakt

Javi nam se putem forme u nastavku i ostvarimo suradnju već danas.

Potvrđujem da sam pročitao/la i da prihvaćam Politiku privatnosti za korištenje podataka dostavljenih putem ovog obrasca

KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori
Josipa Mokrovića 8, 10090 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 3783 777
E-mail: info@koncar-dst.hr